Ampyr Solar Europe Ontvangt €400 Miljoen van CarVal Investors voor de Ontwikkeling en Constructie van een Pijplijn van Europese Solar Investeringen

AMPYR Solar Europe LP (“ASE”), een pan-Europese IPP voor zonne-energie, opgericht door AGP Sustainable Real Assets, Hartree Partners en NaGa Solar, is erg verheugd aan te kondigen dat een exclusieve transactie is gesloten met CarVal Investors (“CarVal”) voor een financiering ter grootte van 400 miljoen euro, ter ondersteuning van de plannen van ASE in 2025 meer dan 2GW aan zonne-energie opwekcapaciteit in gebruik te hebben.

“Een jaar na de oprichting zijn wij meer dan trots deze belangrijke mijlpaal te hebben bereikt in het streven van ASE om een leidende Europese IPP voor zonne-energie te worden. Met CarVal als onze kapitaalpartner zijn we goed op weg om onze snel evoluerende pijplijn om te zetten in een portfolio van grootschalige zonne-energie producerende investeringen, die een betekenisvolle bijdrage zullen leveren aan de energietransitie van Europa.”

Andrew Gould - Executive Chairman bij ASE

 

CarVal heeft een initiële tranche van €250 miljoen beschikbaar gesteld, evenals een verdere incrementele tranche van €150 miljoen. Deze faciliteit zal voornamelijk de constructiekosten van zonne-installaties afdekken en tevens ontwikkelingskapitaal en operationele kosten financieren. De eerste focus zal liggen op locaties in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met de mogelijkheid uit te breiden naar andere Europese landen en financiering van energieopslagprojecten mogelijk te maken.

“We zijn verheugd ASE tot een van onze partners te mogen rekenen bij de uitbouw van onze activiteiten in de snel evoluerende transitie naar duurzame energie. We beschouwen het brede scala aan vaardigheden en het trackrecord van het team als markt leidend en kijken ernaar uit om hun groei te financieren. Het kapitaalintensieve karakter van de transitie naar schone energie betekent dat partnerschappen zoals deze een van de grootste kansen blijven voor CarVal.”

Jonathan Hunt - Managing Director bij CarVal

 

ASE verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar te kunnen beginnen met de bouw van haar eerste projecten, welke tegen het einde van het jaar operationeel zullen zijn. Tegen 2025 zal de productie portfolio, als deze volledig operationeel is, naar verwachting tot de grootste zonne-energie productieplatforms in Noord-Europa behoren.

"Voor NaGa Solar is deze samenwerking met CarVal een concrete stap naar een nog sterkere positie op de Duitse en Nederlandse solar markt. Het stelt ons in staat ons nog meer te richten op elke fase van de waardeketen, van grondanalyse tot PPA's, waardoor we onze positie op de markt kunnen versterken en relaties kunnen uitbouwen met alle belangrijke belanghebbenden zoals gemeenten en overheden."

zegt Henny Pelsers, oprichter van NaGa Solar

“Deze transactie is wederom een bewijs van de toenemende betrokkenheid van investeerders bij de klimaatcrisis, die niet kan worden opgelost zonder een massale bijdrage van particulier kapitaal”, aldus Elmahdi Tahri, AGP Partner en Global CIO van AMPYR Energy. “We zijn verheugd om samen te werken met CarVal Investors om de overgang naar een CO2-vrij Europa te versnellen en kijken ernaar uit om dit model wereldwijd te repliceren op de hernieuwbare platforms van AMPYR Energy.”

Elmahdi Tahri - AGP Partner en Global CIO van AMPYR Energy

 

De recente gascrisis in Europa heeft de dringende behoefte aan meer hernieuwbare energiebronnen duidelijk gemaakt om de afhankelijkheid van het continent van gas en andere fossiele brandstoffen te reduceren. Deze initiële 2GW-ontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van de algemene ambitie van ASE om 5GW van grootschalige zonne- energieprojecten in Noordwest-Europa uit te rollen.

"Volatiele en concurrerende energiemarkten vereisen in toenemende mate dat zonne- energieontwikkelaars optimaliseren tussen stroomafnemers op lange termijn, het net en opslagcapaciteit. ASE combineert de sterke punten van de partners op het gebied van asset development en merchant market riskmanagement en we zijn verheugd dat CarVal onze strategie erkent en ondersteunt.

zegt Abraham Kozhipatt, Partner en Co-Head of Renewable Infrastructure Assets bij Hartree Partners.

 

Akereos Capital was exclusief verantwoordelijk voor de structurering, financieringsadvisering en bookrunning van AMPYR, dat ook werd geadviseerd door Reed Smith (juridisch). CarVal werd geadviseerd door Norton Rose Fulbright (juridisch), ARUP (technisch) en Baringa Partners (commercieel).

Over de bedrijven

Over CarVal Investors

CarVal Investors is een wereldwijd gevestigd alternatief beleggingsfonds dat zich richt op financierings-intensieve activa en marktinefficiënties. Sinds 1987 heeft het team van CarVal door de steeds veranderende cycli op de kredietmarkten genavigeerd en op opportunistische wijze $133 miljard geïnvesteerd in 5.610 transacties in 82 landen. Vandaag heeft CarVal Investors ongeveer $11 miljard aan activa onder beheer in bedrijfsobligaties, leningenportefeuilles, gestructureerde kredieten en overige activa. Tot op heden heeft CarVal meer dan $ 2,5 miljard geïnvesteerd in de sector van duurzame energie.

Over Ampyr Solar Europe

AMPYR Solar Europe (“ASE”) is ontstaan uit de fusie van NaGa Solar met de bestaande Ampyr Energy UK zonne-energie joint venture tussen AGP en Hartree Partners, om een belangrijke Europese zonne-energie onderneming te creëren met een gecombineerde pijplijn van meer dan 5GW aan grootschalige zonne-energieprojecten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. ASE brengt de ervaring van AGP in het ontwikkelen van grootschalige hernieuwbare energieprojecten, Hartree’s baanbrekende analyses van de energiehandel en koolstofvrije oplossingen samen met NaGa’s diepgaande lokale kennis en vermogen om solar projecten te ontwikkelen. De combinatie van deze complementaire vaardigheden zal de uitbouw van zonne-energiecapaciteit versnellen en biedt institutionele beleggers een aantrekkelijke kans om kapitaal te investeren.

Over NaGa Solar

NaGa Solar, gevestigd in Maastricht en Frankfurt (A.M.), is een ontwikkelaar van grootschalige solar projecten en andere solar-energieoplossingen met een uitgebreide aanwezigheid in Nederland en Duitsland. NaGa Solar ontwikkelt en implementeert grondgebonden, dakgebonden en drijvende zonneparken in een verscheidenheid van toepassingen bijv. landbouwgrond met dubbel grondgebruik, industriegrond en afvaldeponies. De door NaGa Solar ontwikkelde oplossingen bestrijken de volledige waardeketen – van de individuele gebiedsanalyse inclusief de voltooiing en exploitatie van het zonne-energiesysteem tot de verkoop van elektriciteit. Bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot, de invoering van dubbel grondgebruik en het creëren van een positieve sociale impact in de lokale gemeenschappen zijn belangrijke doelstellingen voor het bedrijf.

Over AGP Sustainable Real Assets and AMPYR Energy

AGP Sustainable Real Assets (“AGP”), met hoofdzetel in Singapore, is een asset development en investment managementgroep, die investeert in duurzame infrastructuur en deze ontwikkelt en exploiteert. AGP richtte AMPYR Energy op, haar wereldwijd platform voor duurzame energie, om de toekomst van energie te voorzien en in te spelen op de snelle veranderingen in de energiesector wereldwijd. Met activiteiten en activa in Europa, India, Australië en de VS levert AMPYR Energy goedkope duurzame energie, batterijopslag en andere netwerk- en niet-netwerkoplossingen aan klanten.

Over Hartree Partners LP

Hartree Partners is een wereldwijd energie- en grondstoffenhandelsbedrijf, met tientallen jaren ervaring op de fysieke en financiële energie- en grondstoffenmarkten. Hartree loopt voorop in het vinden van investeringsoplossingen, het geven van advies en het genereren van duurzame en commercieel haalbare strategieën voor energievernieuwing en – regeneratie. Het bedrijf heeft een uitgebreide portefeuille met onder meer energieopwekking, hernieuwbare energie en milieuproducten. Hartree’s grondige research, analytische aanpak en ondernemende cultuur hebben bijgedragen aan haar sterke staat van dienst en groei.

ASE secures €400 million from CarVal Investors to develop and construct pipeline of European Solar assets

AMPYR Solar Europe LP (“ASE”), a pan-European solar IPP established by AGP Sustainable Real Assets, Hartree Partners and NaGa Solar, today announced the closing of a € 400 million facility with CarVal Investors ("CarVal”) to support ASE’s plans to bring over 2GW of solar power capacity into operation by 2025.

“One year after its inception, we couldn’t be more proud to have reached this key milestone in ASE’s journey to become a leading European solar IPP. With the support of CarVal as our capital partner, we are on a steady path to turn our fast-progressing pipeline into a portfolio of large-scale solar power producing assets that will contribute meaningfully to Europe’s energy transition.”

Andrew Gould - Executive Chairman of ASE

 

CarVal has made available an initial tranche of € 250 million as well as a further incremental tranche of € 150 million. This facility will predominantly cover the construction costs of solar assets as well as providing some development capital and operational expenses. The initial focus will be on sites in Germany, Netherlands, and the UK with the facility having the potential to extend to other European jurisdictions as well as allowing for funding of energy storage projects.

“We are excited to have ASE as one of our partners as we expand our footprint in the rapidly evolving clean energy transition,” said Jonathan Hunt, Managing Director at CarVal Investors. “We view the breadth of skills and track record of the team as market leading and look forward to funding their growth. The capital-intensive nature of the clean energy transition means that partnerships like this remain one of the largest opportunity sets for CarVal.”

Jonathan Hunt - Managing Director at CarVal

 

ASE expects to break ground on its first projects in the second quarter of this year and be operational by the end of the year. By 2025, once fully deployed, the generating portfolio is expected to be among some of the largest utility scale solar platforms in Northern Europe.

“This transaction is yet another testament to the increasing investor engagement on the climate crisis, which cannot be resolved without massive private capital contribution. We are pleased to partner with CarVal Investors to help accelerate the transition to a zero-carbon Europe, and look forward to replicating this model across AMPYR Energy’s renewable platforms globally.”

said Elmahdi Tahri, AGP Partner and Global CIO of AMPYR Energy

 

The recent gas crisis in Europe has highlighted the urgent need for more renewable energy sources to reduce the continent’s dependency on gas and other fossil fuel sources. This initial 2GW development forms a significant part of ASE’s overall ambition to roll out 5GW of large-scale solar projects in Northwest Europe.

“Volatile and competitive power markets increasingly require solar developers to optimise between long-term power purchasers, the grid and storage assets. ASE combines the partners’ strengths in asset development and merchant market risk management and we are delighted that CarVal recognise and support our strategy.”

said Abraham Kozhipatt, Partner and Co-Head of Renewable Infrastructure Assets at Hartree Partners.

 

Akereos Capital acted as sole bookrunner, structurer and exclusive debt advisor to AMPYR that was also advised by Reed Smith (legal). CarVal was advised by Norton Rose Fulbright (legal), ARUP (technical) and Baringa Partners (commercial).

About the companies

About CarVal Investors

CarVal Investors is an established global alternative investment manager focused on credit-intensive assets and market inefficiencies. Since 1987, CarVal’s team has navigated through ever-changing credit market cycles, opportunistically investing $133 billion in 5,610 transactions across 82 countries. Today, CarVal Investors has approximately $11 billion in assets under management in corporate securities, loan portfolios, structured credit and hard assets. To date, CarVal has invested over $2.5 billion in the clean energy sector. 

About Ampyr Solar Europe

AMPYR Solar Europe (“ASE”) was created through the merger of NaGa Solar with the existing Ampyr Energy UK solar joint venture between AGP and Hartree Partners, to create a major European solar enterprise with a combined pipeline of over 5GW of large-scale solar projects in the UK, Germany and the Netherlands. ASE brings together AGP’s experience in developing large-scale renewable power projects, Hartree’s cutting edge power trading analytics and zero carbon solutions with NaGa’s in-depth local knowledge and land development capability. Combining these complementary skills will speed up the build out of solar capacity and offers an attractive opportunity for institutional investors to deploy capital.

About AGP Sustainable Real Assets and AMPYR Energy

Headquartered in Singapore, AGP Sustainable Real Assets (“AGP”) is an asset development and investment management group, investing in, developing and operating sustainable infrastructure. AGP established AMPYR Energy, its global renewable energy platform, to power the future and respond to the rapid changes in the energy sector worldwide. With operations and assets in Europe, India, Australia, and the USA, AMPYR Energy provides low-cost renewable power, battery storage and other network and non-network solutions to customers.

About Hartree Partners LP

Hartree Partners is a global energy and commodities trading company, with decades of experience in the physical and financial energy and commodities markets. Hartree is at the forefront of finding investment solutions, consulting, and generating sustainable and commercially viable strategies for energy renewal and regeneration. The company has an extensive portfolio including midstream natural gas, oil assets, power generation, renewables, and environmental products. Hartree’s rigorous research, analytical approach, and entrepreneurial culture have contributed to its strong track record and growth.