De invloed van het stikstofbeleid en afschaffing PAS op de solar markt

De recente ontwikkelingen in de uitspraak van RvS over het niet voldoen van PAS aan de Europese norm en de gevolgen die dit met zich mee brengt in verschillende sectoren zijn waarschijnlijk aan niemand voorbij gegaan. Dat het verminderen van de stikstofuitstoot gevolgen heeft voor de landbouw en bouwsector is duidelijk. Maar hoe zit het met de ontwikkeling en bouw van duurzame projecten zoals zonneparken?

PAS werd gebruikt om ondanks de uitstoot van stikstof die invloed heeft op Natura 2000-gebieden toch toestemming te krijgen voor het uitvoeren van de “vervuilende” activiteiten. Voor projecten met geringe emissies waren vergunningen niet nodig, en voor projecten welke resulteerden in economische ontwikkeling werd een calculator ontwikkeld.

Nu PAS is afgeschaft betekent het dus dat verschillende projecten opnieuw vergund moeten worden en er bekeken moet worden of deze activiteiten binnen de bestemmingsplannen vallen. Zolang dit proces niet rond is liggen veel projecten dus stil.

Dus ja, ook NaGa Solar ondervindt hiervan de gevolgen. Momenteel niet direct in het bouwen van zonne-installaties, maar wel in activiteiten die hierbij komen kijken. Zo kan Stadion de Geusselt voorlopig na de bouw nog niet worden aangesloten op het net, omdat er door Enexis nog kabelwerk verzorgd moet worden. 

NaGa Solar neemt wel de gepaste maatregelen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op eventuele toekomstige problemen. Dit doen wij door voorbereid te werk te gaan door vooraf in kaart te brengen hoeveel stikstof er door de bouw van onze projecten uitgestoten wordt en dit duidelijk te onderbouwen.

stikstofkringloop